Freedom Farms

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Statut Spółki na dzień 30 czerwca 2021:
FREEDOM FARMS SA – STATUT  POBIERZ

Organy Spółki:

Zarząd: Przemysław Zawadzki (Prezes Zarządu)

Rada Nadzorcza: Witold Aleksander Borawski, Aneta Zuchowicz, Adam Rzemek

 

Freedom Farms Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 04-028, al. Stanów Zjednoczonych 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902447, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1182225230, REGON: 389173302